PARTİ TÜZÜĞÜ


PARTİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE İLKELER KURULUŞ

Madde 1

Bağımsızlık Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradeyi yeniden canlandırmak ve ülke yönetiminde etkin kılmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, tüzüğü ve programına göre teşkilatlanan ve faaliyette bulunan siyasi bir kuruluştur.

Bağımsızlık Partisi’nin merkezi Ankara’dadır.

Partinin kısa adı BAP’tır.

Partinin amblemi yuvarlak şeklindedir. Kırmızı beyaz zemin üzerinde siyah kartal ve beyaz güneş figürlerinden oluşmaktadır. Güneş figürünün üzerinde partinin kısa adı olan BAP kullanılmıştır.

AMAÇ

Madde 2

 • Bağımsızlık Partisi’nin amacı, Cumhuriyet’imizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından sonra yarım kalmış veya terk edilmiş olan ilkelerini ve devrimlerini yeniden hayata geçirmektir.
 • Bağımsızlık Partisi, bu amaçla yazılmış parti programındaki hususları gerçekleştirir.

İLKELER

Madde 3

 • Bağımsızlık Partisi, ATATÜRK’ün ilke ve devrimlerini esas almayı; ülkenin ve devletin bölünmez bütünlüğünü ve mevcut Anayasa’nın ilk dört maddesinde yer alan temel niteliklerin varlığını korumayı amaçlar.
 • Ülkenin bağımsızlığı ve vatandaşların güvenliğinin korunup güçlendirilmesinde “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesini benimser.
 • Vatandaşların temel hak ve hürriyetinin güvence altına alınmasında cinsiyet, dil, ırk ve inanç ayırımı yapmaz.
 • Demokrasi, insan hakları, düşünce özgürlüğü, eşitlik, adalet, liyakat, bağımsız yargı ve kuvvetler ayrılığı temel kavramlarını benimser.
 • Egemenliğin millete dayalı olduğu çok partili demokratik parlamenter sistemi benimser.
 • Kapitalizmin yıkıcı etkilerinden korunmak için kendi kendine yeterli, dışa bağımlı olmayan bir ekonomik yapı oluşturmayı, öz kaynaklarıyla kalkınmayı, gelir dağılımındaki eşitsizliği ortadan kaldırarak adil paylaşımı ve toplumsal huzuru sağlamayı hedefler.
 • Cinsiyet eşitliğinin hem parti kurul ve kurumlarında hem de toplumsal yaşamın her alanında uygulanmasını sağlamayı ve kadına karşı her türlü şiddeti önlemeyi hedefler.
 • İnsanları olduğu kadar doğayı ve hayvanları korumayı ve kollamayı amaçlar.
 • Eğitimde, sağlıkta, sosyal hayatta fırsat eşitliğini savunur; çağdaş eğitim ve öğretim sistemlerini uygulamayı amaçlar ve tüm vatandaşların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden ücretsiz faydalanmasını hedefler.
 • Ekonomik alanda tarım ve hayvancılığı güçlendirerek, kentten köye tersine göçü teşviki hedefler.

İKİNCİ BÖLÜM ÜYELİK GENEL HÜKÜMLER

Madde 4

 • Bağımsızlık Partisi, maddi ve manevi gücünü seçmeninden ve üyelerinden alan siyasi bir kuruluştur.
 • Partimiz, üyeliği vatandaşın ülke siyasetine doğrudan etkili olmasını sağlayıcı bir demokratik katılımcılık sistemi olarak görmektedir.
 • Partinin hiçbir yetkili kurulu ve temsilcisi, kayıt yenileme, iptal, silme veya benzeri adlar altında parti üyeliğinden topluca çıkarma veya toplu olarak disipline sevk etme kararı alamaz.
 • 18 yaşını doldurmuş, partinin program ve tüzüğünü benimseyen, Siyasi Partiler Kanunu’na göre üye olmaya engel hali bulunmayan her vatandaş Bağımsızlık Partisi üyesi olabilir.

ÜYENİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Madde 5

 • Her üye görevler için planlanan eğitimleri alarak partinin tüm kademelerinde görev alma hakkına sahiptir.
 • Genel seçim ve mahalli seçimlerinde aday olabilir.
 • Görev aldığı parti organının çalışmalarına katılır ve kendisine verilen görevleri yerine getirir.
 • Parti içi hizmet ve faaliyetlerinde görüşünü özgürce açıklayabilir, soru yöneltebilir, bilgi isteyebilir, eleştiri ve önerileriyle her türlü katkı sağlayabilir.
 • Parti yönetimi, kararları ve uygulamaları hakkında bilgiyi bağlı bulunduğu birimden talep edebilir.
 • Parti tüzüğü ve programının icrasına katkı vermek amacıyla görüşlerini yazılı veya sözlü olarak ifade etme hakkına sahiptir.
 • Kurucu Kurul üyeleri giriş ve üyelik aidatı 100 TL’dir. Diğer üyelerin giriş ve üyelik aidatı 50 TL’dir. Aidat alt sınırı 50 TL., üst sınır ise 1500 TL’dir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu her yıl Aralık ayında, bir sonraki yıl uygulanacak aidat miktarını belirler.
 • Bulunduğu sandık çevresinde partinin çalışmalarına katılır ve seçimlerde Bağımsızlık Partisi adaylarının seçilmesine katkı sağlayacak görevleri yerine getirir.
 • Parti tüzüğü ve programına muhalif tavır ve eylemlerden uzak durur.
 • Partiye üye kazandırma çalışmalarına ve parti içi gerekli eğitimlere katılır.
 • Partinin ilke ve amaçlarını, programlarını, politikalarını, bildirgelerini ve hizmetlerini çevresindeki vatandaşlara duyurur ve partinin başarısını en üst düzeye çıkarma gayreti içinde olur.

ÜYELİK BAŞVURUSU VE KAYIT

Madde 6

 • Bağımsızlık Parti’ye üye olmak isteyen kişi, üç nüsha olarak düzenlenmiş üyelik başvuru formunu, en son eğitimine ait diplomasını ve giriş aidat alıntı makbuzunu ikamet ettiği ilçedeki ilçe başkanlığına vererek üyelik başvurusunu yapar.
 • Üyelik başvurusu elektronik yolla da yapılabilir. Bu yolla yapılan başvurular, Merkez Yönetim Kurulu tarafından başvuranın ikamet ettiği ilçedeki ilçe başkanlığına bildirilir.
 • İlçe Yönetim Kurulu, başvuruyu inceleyerek en geç otuz gün içinde karara bağlar.
 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlar, üyelik başvurusunu yazılı ya da elektronik yolla genel merkeze yapar.
 • Başvurunun kabulü halinde, üyelik kaydı Üye Kayıt Defteri’ne karar tarih ve sırasına göre işlenir.
 • Reddedilen üyelik başvurusuna karşı itiraz on beş gün içinde İl Yönetim Kurulu’na yapılabilir. İl Yönetim Kurulu’nun verdiği karar bağlayıcıdır.
 • Üyeler kayıtlı olduğu ilçe dışında başka bir ilçe örgütü organlarında görev alamaz ve başka bir ilde kongre delegesi seçilemez.
 • Her üyenin tek bir üyelik kaydı olur. İkameti değişen üye, üyeliğin naklini talep edebilir.
 • Üyelik numarası 1283’ten bir sonra başlar ve giriş aidatının veriliş sırasına göre üyelik numarası verilir. Üye kaydını sildirse bile bu numara korunur, tekrar üye olduğunda kendisine iade edilir.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 7

(1) Bağımsızlık Partisi üyeliği aşağıdaki hallerden birinin belge ile tespiti durumunda sona erer:

 1. Ölüm,
 2. Başka bir partiye üye olmak veya başka bir partide görev almak,
 3. İstifa (Üyenin ilçe başkanlığına vereceği yazılı beyan, noter aracılığı ya da e-devlet sistemi üzerinden),
 4. Parti tüzüğü ve ilgili mevzuat hükümlerine uyan üyelik şartlarına haiz olunmaması veya bu şartların sonradan yitirilmesi,
 5. Halihazırda fiilen irticai, etnik, gayri kanuni faaliyetler ile yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanlar partiye üye olamaz; partiye üye olduktan sonra bu durumları ortaya çıkan veya oluşan üyeler parti üyeliğinden resen ihraç edilir,
 6. Disiplin kurulları kararıyla partiden ilişiği kesilme.
 7.  
 • İlçe başkanı, ölüm ve istifa hariç, kaydı silinenlerin üye kayıt defterinde kayıtlı son adresine yazılı olarak, üyelik kaydının sona erdiğine dair bildirimde bulunur.
 • Kaydı silinen üye, alınan karara karşı on beş gün içerisinde il yönetim kuruluna yazılı şekilde itiraz edebilir. İl yönetim kurulunun vereceği karar kesindir.

ÜYELİK YÖNETMELİĞİ

Madde 8

 • Üyeliğin kaydı, kütüğünün tutulması, kaydın silinmesi ve üyelikle ilgili diğer usul ve yöntemler yönetmelikle düzenlenir.

 

5

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PARTİ TEŞKİLATI

PARTİ TEŞKİLAT YAPISI

Madde 9

 • Parti teşkilatı, temel kuruluşlar, yan kuruluşlar, yardımcı kuruluşlar ve yurt dışı temsilciliklerinden oluşur.

 

TEŞKİLAT BİRİMLERİ

Madde 10

 • GENEL MERKEZ TEŞKİLATI
  1. Kurultay
  2. Genel Başkan ve Yardımcıları
  3. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
  4. Merkez İcra Kurulu
  5. Merkez Disiplin Kurulu
  6. Onur Kurulu
 • İL TEŞKİLATI
  1. İl Kongresi
  2. İl Başkanı
  3. İl Yönetim Kurulu
  4. İl İcra Kurulu
  5. İl Disiplin Kurulu

 

 • İLÇE TEŞKİLATI
  1. İlçe Kongresi
  2. İlçe Başkanı
  3. İlçe Yönetim Kurulu
  4. İlçe İcra Kurulu
  5. Belde Teşkilatı
 • PARTİ GRUPLARI
  1. TBMM Grubu
  2. İl Genel Meclisi Grubu
  3. Belediye Meclisi Grubu
 • YAN KURULUŞLAR
 1. a) Kadın Kolları
  1. Gençlik Kolları
  2. Diğer Yan Kuruluşlar
 • YARDIMCI KURULUŞLAR
 • YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

 

GÖREV VE SEÇİM SÜRELERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

Madde 11

 • Parti teşkilatının her kademesi için seçimler iki yılda bir yapılır.
 • Parti organları için seçilmiş kişi bu görevde en fazla iki dönem (hükümet kurma görevi alan Genel Başkan için iki hükümet dönemidir) kalabilir. Aynı göreve tekrar aday olabilmek için bu görevde kaldığı sürenin iki katı süre kadar beklemek zorundadır. Bekleme süresi boyunca Kurucular Kurulu üyeleri, Merkez Onur Kurulu üyesi olarak görev alabilirler.
 • Kuruculuk süresi dönem olarak sayılmaz.
 • Parti teşkilatının her kademesi için yapılan seçimlerde liyakat, yeterlilik ve fırsat eşitliği gözetilir. Cinsiyet ve yaş ayırımı yapılmaz.
 • Görev ve seçim sürelerine ilişkin genel esaslar maddelerinin değiştirilmesi teklif edilemez.

MUHTARLIK BÖLGESİ BAŞKANLIKLARI

Madde 12

(1) Bulundukları çevrede, belde ve ilçe teşkilatına bağlı olarak, parti faaliyetleri ile ilgili çalışmaları gerçekleştirir ve partinin vermiş olduğu görevleri yerine getirir. Göreve gelmesi, görevinin sona ermesi ve çalışmasına ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

BELDE TEŞKİLATI

Madde 13

 • Belde teşkilatı il ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur. İlçe başkanlığına bağlı olarak çalışır. Belde başkanı ilçe yönetim kurulunun teklifi ve il yönetim kurulunun kararı ile iki yıl süre için atanır. Belde teşkilatı, belde başkanı ve en az üç, en çok on üyeden oluşan yönetim kuruludur.
 • Belde yönetim kurulunun seçimi, görev ve sorumlulukları ile yetkileri yönetmelikle düzenlenir.

 

İLÇE BAŞKANI

Madde 14

 • İlçe başkanı, ilçe kongresince gizli oyla seçilir. İlçe çevresinde partinin temsilciliğini yapar ve ilçe örgütünü yönetir. İlçe yönetim kuruluna, ilçe ve belde belediye meclis gruplarına başkanlık yapar.
 • İlçe başkanının görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelik ile düzenlenir.

İLÇE YÖNETİM KURULU

Madde 15

 • İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanı ile:
  1. Nüfusu 15.000’den az olan ilçelerde yedi (6) üyeden,
  2. Nüfusu 15.000-50.000 arasında olan ilçelerde dokuz (8) üyeden,
  3. Nüfusu 50.000-100.000 arasında olan ilçelerde on bir (10) üyeden,
  4. Nüfusu 100.000-500.000 arasında olan ilçelerde on iki (11) üyeden,
  5. Nüfusu 500.000’den fazla olan ilçelerde on üç (14) üyeden oluşur.
 • Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye, ilçe kongresinde aldıkları oy sırasına göre seçilir.
 • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, ilçe yönetim kurulunun talebiyle yukarda belirtilen yönetim kurulu üye sayısını artırır ya da azaltır.
 • İlçe yönetim kurulu, partinin başarısı için bulunduğu ilçe çevresinde gerekli tüm çalışmaları yürütür.

İLÇE İCRA KURULU

Madde 16

(1) En az beş üyeden oluşur. İlçe’deki iktidar partisi, ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partilerin gölge ilçe başkanlığı görevlerini yürütür. İlçe icra kurulunun görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.

 

İL BAŞKANI

Madde 17

 • İl başkanı, il kongresinde gizli oyla seçilir. Partinin il teşkilatını temsil eder ve il örgütünü yönetir. İl yönetim kuruluna, il ya da büyükşehir belediye meclisi grubuna başkanlık eder.
 • İl başkanının görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.

İL YÖNETİM KURULU

Madde 18

 • İl yönetim kurulu, il başkanı ile:
  1. Nüfusu 500.000’dan az olan illerde on altı (15) üyeden,
  2. Nüfusu 500.000-1.000.000 arasında olan illerde yirmi iki (21) üyeden,
  3. Nüfusu 1.000.000-2.000.000 arasında olan illerde otuz (29) üyeden,
  4. Nüfusu 2.000.000-10.000.000 arasında olan illerde kırk (39) üyeden,
  5. Nüfusu 10.000.000’dan fazla olan illerde elli (49) üyeden oluşur.
 • Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye, il kongresinde aldıkları oy sırasına göre seçilir.
 • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, il yönetimi kurulunun talebiyle yukarda belirtilen il yönetim kurulu üye sayısını artırır ya da azaltır.
 • İl yönetim kurulu, partinin başarısı için bulunduğu il çevresinde gerekli tüm çalışmaları yürütür.

İL İCRA KURULU

Madde 19

(1) En az yedi üyeden oluşur. İl’deki iktidar partisi, ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partilerin gölge il başkanlığı görevini yürütür. İl icra kurulunun görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.

İL-İLÇE TEŞKİLATLARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

Madde 20

 • Bir üye birden fazla parti organında üye olamaz. İkinci derece akraba ve hısımlar dahil, eşler ve çocuklar aynı kurulda bulunamazlar.
 • Örgüt başkanı, yönetim kurulu üyeleri arasından il-ilçe teşkilatı içerisinde görevlendirme yapar ve bunların görev alanlarını belirler.
 • Bu görevliler, örgüt başkanı tarafından ya da kurul üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ve üye tam sayısının 2/3’nün güvensizlik oyuyla görevden alınabilir. Boş kalan görev yerlerine atamayı başkan, yönetim kurulu üyeleri arasından yapar.
 • İl ve ilçe yönetim kurulu toplantıları ayda bir kez, daha önceden belirlenmiş tarih ve saatte gerçekleştirilir. Gerekli olduğu durumlarda başkanın çağrısı ya da kurul üyelerinin 1/3’nün talebi üzerine olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü toplantılarda sadece gündemde olan konular ele alınır.
 • Kurullar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.
 • Haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç veya iki yılda toplam altı toplantıya katılmayan üye, yönetim kurulundan istifa etmiş sayılır. İstifa etmiş sayılan üyenin bir üst kademeye itiraz hakkı vardır. Üst kademe kararı kesindir. Bu üyenin yerine sırasıyla yedek yönetim kurulu üyelerinden çağrılır.
 • İl ve ilçe yönetim kurullarının çalışma usulleri, görev ve sorumlulukları ve diğer konular yönetmelikle düzenlenir.

GENEL BAŞKAN

Madde 21

 • Genel başkan, büyük kurultayca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınmamış ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçilir.
 • Partiyi temsil eder ve parti teşkilatını yönetir.
 • Genel Başkan, partinin disiplin kurulları haricinde bütün parti teşkilatının başkanıdır.
 • Kamuoyuna partiyi bağlayıcı demeçler vermeye ve bildiriler yayımlamaya yetkilidir. Genel Başkan, bu yetkisini görevlendireceği kimselere de kullandırabilir.
 • Her kademedeki organları ve görevlileri, birlikte ya da ayrı ayrı toplantıya çağırabilir.
 • Yetkili organlarca verilen kararların uygulanmasını denetler.
 • Bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağı kişileri danışman olarak atar.
 • Bağımsızlık Partisi tüzüğüne uygun tüm kurul ve kuruluşlarla ilgili yönetmelikleri hazırlatır ve ilan eder.
 • Parti teşkilatına ve ilgililere gerekli gördüğü bildirimleri yapar
 • Genel merkez organları ile partinin TBMM grubunun uyumlu çalışmasını sağlar.

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU

Madde 22

 • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, kurultaydan sonra partinin en üst yönetim organıdır.
 • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, kurultayca seçilmiş onbeş (15) asıl, beş (5) yedek üyeden oluşur. Üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyeler sıra ile göreve getirilir.
 • Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun da başkanıdır. Genel başkanın yokluğunda, tüzükteki hiyerarşi sırasına göre genel başkan yardımcısı kurula başkanlık eder.
 • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, yeri, zamanı ve tarihi önceden belirlenen toplantısını en az ayda bir kez yapar. Toplantı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
 • Genel Başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin beşte birinin yazılı talebiyle olağanüstü toplanır.
 • Herhangi bir mazeret belirtmeksizin, aralıksız üç toplantıya veya yılda altı toplantıya katılmayan üye, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır.
 • Kurul üyelerinde herhangi bir nedenle boşalma halinde, Genel Başkan tarafından, sırasıyla yedek üyeler göreve davet edilir.
 • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarına, partinin TBMM Grup Başkanvekilleri, yan ve yardımcı kuruluş başkanları da katılabilir, söz alabilir ve önerilerde bulunabilir; ancak oy kullanamazlar.
 • Genel Başkan, kurul üyelerine geçici ya da sürekli görevler verebilir.

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23

 • Kurultay kararlarını uygular.
 • Parti tüzüğü ve programındaki amaç ve ilkeler ile parti politikalarının topluma tanıtılması, yayınlanması ve benimsenmesine yönelik çalışmaları yürütür.
 • Parti teşkilatının bütün kademelerinin uyum içinde çalışması için gerekli koordinasyonu sağlar ve mevzuat çerçevesinde gerekli gördüğü düzenlemeleri yapar.
 • Kurultay takvimini ve gündemini belirleyerek uyum içerisinde gerçekleşmesini sağlar.
 • Parti teşkilatında bulunan çeşitli kademelerdeki kurulların üye sayısını ihtiyaca göre artırır ya da azaltır.
 • Seçimler için aday adaylığı uygun görülenler arasından aday sıralamasında ön seçim, teşkilat ve merkez yoklaması usullerinden hangisi veya hangilerinin uygulanacağına karar verir.
 • İlgili mevzuatlar çerçevesinde, parti gelirlerini artırmak için gerekli çalışmaları yapar. Partinin ihtiyaçları doğrultusunda menkul ve gayrimenkul mal alımına, satımına ve işletilmesine karar verir.
 • Siyasi Partiler Kanununa göre gelirlerin alt ve üst sınırlarını belirler. Partinin hazırlanan çalışma raporu ile kesin hesabını inceleyerek karara bağlar ve kurultaya sunar.
 • Milletvekilliği genel veya ara seçimleri ile mahalli seçimlere katılıp katılmamaya karar verir.
 • Hükümet kurma, hükümete katılma ve hükümetten çekilme konularına karar verir.
 • Parti tüzüğü ve programında gerekli değişiklikleri tespit eder, değişiklik tekliflerini hazırlar ve kurultayın onayına sunar.
 • Ülkemizde veya dünyadaki gelişmeler hakkında parti politikalarını ve stratejisini belirler ve bunları kamuoyuna açıklar.

MERKEZ İCRA KURULU

Madde 24

 • Merkez İcra Kurulu, partinin en üst icra kuruludur. Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter ile TBMM parti grup başkanı ve grup başkanvekilleri ile beraber en az on beş (15) üyeden oluşur.
 • Kurul hafta bir kez olağan gündemle, Genel Başkan’ın başkanlığında toplanır. Genel Başkan’ın yokluğunda ise hiyerarşi sırasındaki genel başkan yardımcısı kurula başkanlık eder.
 • TBMM parti grup başkanı ve grup başkanvekilleri dışındaki Merkez İcra Kurulu üyeleri, Genel Başkan’ın önerdiği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
 • Merkez İcra Kurulu üyeleri, Genel Başkan tarafından veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının 1/3’nün talebi ve 2/3 çoğunluğunun oyuyla değiştirilebilir.
 • Merkez İcra Kurulu üyeleri, parti üyeleri arasından Genel Başkan’ın onayıyla kendilerine yardımcı atayabilirler.

MERKEZ İCRA KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 25

 • Kurultay ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından alınmış kararları icra eder.
 • Partinin Genel Merkez, TBMM Grubu, Bağımsız Siyasi Parti hükümet üyeleri ve tüm parti teşkilatı arasındaki gerekli uyum, iş birliği ve koordinasyonu sağlar.
 • Hükümet, diğer partiler, resmi veya sivil toplum örgütleri ve uluslararası ilişkileri düzenler ve bunlarla ilgili kararları alır.
 • Genel Merkez organları hariç, tüm teşkilat kuruluş işlemlerini yürütür; il, ilçe ve belde teşkilatlarının olağan ve olağanüstü kurultaylarını zamanında yaptırır.
 • Partinin faaliyet raporu ile yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançolarını, büyük kurultaya sunulması için Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
 • Yönetmelik taslaklarını hazırlayarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na sunar.
 • Zorunlu hallerde her türlü karar ve tedbirleri alır ve uygular; bunlarla ilgili bilgileri toplanacak ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na sunar.
 • Merkez İcra Kurulu’nun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI VE GENEL SEKRETER

Madde 26

(1) Genel başkan yardımcılarının sayısı ile bunların ve Genel Sekreterin görev alanları ve görev tanımları, Genel Başkan’ın önerisi ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Seçilen Genel Başkan Yardımcıları arasındaki görev dağılımı, aralarındaki işbirliği ve koordinasyonu Genel Başkan tarafından yayınlanacak genelge ile düzenlenir.

YAN KURULUŞLAR GENÇLİK VE KADIN KOLLARI

Madde 27

 • Gençlik ve kadın kolları, Genel Merkez, il, ilçe ve beldelerde kurulur. Gençlik kollarına üye olmanın üst sınırı yirmi beş (25) yaştır.
 • Her il ve ilçede, yıllık bütçenin en az %10’nu Gençlik ve Kadın Kolları için ayrılır. Genel Merkez de Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlıklarına, partinin yıllık bütçesinden yeter miktarda pay ayrılır.
 • Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları görevli oldukları yerlerdeki teşkilat yönetimi ve başkanlık kurullarının doğal üyeleri sayılır; kurullara katılır ve görüş bildirirler. Kararlar yönetim kurulu üyeleri tarafından alınır.
 • Gençlik ve Kadın Kollarının örgütlenmesi, seçimleri ve çalışma yöntemleri yönetmelikle düzenlenir.

15

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

Madde 28

 • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla, uluslararası kurum ve ilişkilerimizin yoğun olduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, ABD, Rusya, İsviçre, Norveç, Çin, Japonya, Kanada, Avustralya, KKTC, Avrasya, Afrika, Güney Amerika, Kafkasya ve Orta Doğu ülkelerinde yurtdışı temsilcilikleri kurulabilir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yurtdışı temsilciliği kurulacak yeni ülkeler belirleyebilir.
 • Yurtdışı temsilciliklerinin kuruluş, amaç, görev ve çalışma yöntemleri yönetmelikle düzenlenir.

YARDIMCI KURULLAR MERKEZ DANIŞMA KURULU

Madde 29

 • Merkez Danışma Kurulu üye ve katılımcı sayısı Genel Başkan tarafından belirlenir. Genel Başkan’ın başkanlığında üç ayda bir toplanır.
 • Partinin genel politika ve faaliyetlerini, temel ilke ve hedefler doğrultusunda izler ve değerlendirir, alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlanan raporu Genel Başkan’a sunar.
 • Genel Başkan’ın teklif ettiği konuları inceleyerek karara bağlar.
 • Bu kurulun oluşumu, çalışma esasları ve görevleri yönetmelik ile düzenlenir.

ONUR KURULU

Madde 30

 • Görevini devreden kurucular kurulu üy

PARTİ TÜZÜĞÜ


PARTİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE İLKELER KURULUŞ

Madde 1

Bağımsızlık Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradeyi yeniden canlandırmak ve ülke yönetiminde etkin kılmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, tüzüğü ve programına göre teşkilatlanan ve faaliyette bulunan siyasi bir kuruluştur.

Bağımsızlık Partisi’nin merkezi Ankara’dadır.

Partinin kısa adı BAP’tır.

Partinin amblemi yuvarlak şeklindedir. Kırmızı beyaz zemin üzerinde siyah kartal ve beyaz güneş figürlerinden oluşmaktadır. Güneş figürünün üzerinde partinin kısa adı olan BAP kullanılmıştır.

AMAÇ

Madde 2

 • Bağımsızlık Partisi’nin amacı, Cumhuriyet’imizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından sonra yarım kalmış veya terk edilmiş olan ilkelerini ve devrimlerini yeniden hayata geçirmektir.
 • Bağımsızlık Partisi, bu amaçla yazılmış parti programındaki hususları gerçekleştirir.

İLKELER

Madde 3

 • Bağımsızlık Partisi, ATATÜRK’ün ilke ve devrimlerini esas almayı; ülkenin ve devletin bölünmez bütünlüğünü ve mevcut Anayasa’nın ilk dört maddesinde yer alan temel niteliklerin varlığını korumayı amaçlar.
 • Ülkenin bağımsızlığı ve vatandaşların güvenliğinin korunup güçlendirilmesinde “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesini benimser.
 • Vatandaşların temel hak ve hürriyetinin güvence altına alınmasında cinsiyet, dil, ırk ve inanç ayırımı yapmaz.
 • Demokrasi, insan hakları, düşünce özgürlüğü, eşitlik, adalet, liyakat, bağımsız yargı ve kuvvetler ayrılığı temel kavramlarını benimser.
 • Egemenliğin millete dayalı olduğu çok partili demokratik parlamenter sistemi benimser.
 • Kapitalizmin yıkıcı etkilerinden korunmak için kendi kendine yeterli, dışa bağımlı olmayan bir ekonomik yapı oluşturmayı, öz kaynaklarıyla kalkınmayı, gelir dağılımındaki eşitsizliği ortadan kaldırarak adil paylaşımı ve toplumsal huzuru sağlamayı hedefler.
 • Cinsiyet eşitliğinin hem parti kurul ve kurumlarında hem de toplumsal yaşamın her alanında uygulanmasını sağlamayı ve kadına karşı her türlü şiddeti önlemeyi hedefler.
 • İnsanları olduğu kadar doğayı ve hayvanları korumayı ve kollamayı amaçlar.
 • Eğitimde, sağlıkta, sosyal hayatta fırsat eşitliğini savunur; çağdaş eğitim ve öğretim sistemlerini uygulamayı amaçlar ve tüm vatandaşların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden ücretsiz faydalanmasını hedefler.
 • Ekonomik alanda tarım ve hayvancılığı güçlendirerek, kentten köye tersine göçü teşviki hedefler.

İKİNCİ BÖLÜM ÜYELİK GENEL HÜKÜMLER

Madde 4

 • Bağımsızlık Partisi, maddi ve manevi gücünü seçmeninden ve üyelerinden alan siyasi bir kuruluştur.
 • Partimiz, üyeliği vatandaşın ülke siyasetine doğrudan etkili olmasını sağlayıcı bir demokratik katılımcılık sistemi olarak görmektedir.
 • Partinin hiçbir yetkili kurulu ve temsilcisi, kayıt yenileme, iptal, silme veya benzeri adlar altında parti üyeliğinden topluca çıkarma veya toplu olarak disipline sevk etme kararı alamaz.
 • 18 yaşını doldurmuş, partinin program ve tüzüğünü benimseyen, Siyasi Partiler Kanunu’na göre üye olmaya engel hali bulunmayan her vatandaş Bağımsızlık Partisi üyesi olabilir.

ÜYENİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Madde 5

 • Her üye görevler için planlanan eğitimleri alarak partinin tüm kademelerinde görev alma hakkına sahiptir.
 • Genel seçim ve mahalli seçimlerinde aday olabilir.
 • Görev aldığı parti organının çalışmalarına katılır ve kendisine verilen görevleri yerine getirir.
 • Parti içi hizmet ve faaliyetlerinde görüşünü özgürce açıklayabilir, soru yöneltebilir, bilgi isteyebilir, eleştiri ve önerileriyle her türlü katkı sağlayabilir.
 • Parti yönetimi, kararları ve uygulamaları hakkında bilgiyi bağlı bulunduğu birimden talep edebilir.
 • Parti tüzüğü ve programının icrasına katkı vermek amacıyla görüşlerini yazılı veya sözlü olarak ifade etme hakkına sahiptir.
 • Kurucu Kurul üyeleri giriş ve üyelik aidatı 100 TL’dir. Diğer üyelerin giriş ve üyelik aidatı 50 TL’dir. Aidat alt sınırı 50 TL., üst sınır ise 1500 TL’dir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu her yıl Aralık ayında, bir sonraki yıl uygulanacak aidat miktarını belirler.
 • Bulunduğu sandık çevresinde partinin çalışmalarına katılır ve seçimlerde Bağımsızlık Partisi adaylarının seçilmesine katkı sağlayacak görevleri yerine getirir.
 • Parti tüzüğü ve programına muhalif tavır ve eylemlerden uzak durur.
 • Partiye üye kazandırma çalışmalarına ve parti içi gerekli eğitimlere katılır.
 • Partinin ilke ve amaçlarını, programlarını, politikalarını, bildirgelerini ve hizmetlerini çevresindeki vatandaşlara duyurur ve partinin başarısını en üst düzeye çıkarma gayreti içinde olur.

ÜYELİK BAŞVURUSU VE KAYIT

Madde 6

 • Bağımsızlık Parti’ye üye olmak isteyen kişi, üç nüsha olarak düzenlenmiş üyelik başvuru formunu, en son eğitimine ait diplomasını ve giriş aidat alıntı makbuzunu ikamet ettiği ilçedeki ilçe başkanlığına vererek üyelik başvurusunu yapar.
 • Üyelik başvurusu elektronik yolla da yapılabilir. Bu yolla yapılan başvurular, Merkez Yönetim Kurulu tarafından başvuranın ikamet ettiği ilçedeki ilçe başkanlığına bildirilir.
 • İlçe Yönetim Kurulu, başvuruyu inceleyerek en geç otuz gün içinde karara bağlar.
 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlar, üyelik başvurusunu yazılı ya da elektronik yolla genel merkeze yapar.
 • Başvurunun kabulü halinde, üyelik kaydı Üye Kayıt Defteri’ne karar tarih ve sırasına göre işlenir.
 • Reddedilen üyelik başvurusuna karşı itiraz on beş gün içinde İl Yönetim Kurulu’na yapılabilir. İl Yönetim Kurulu’nun verdiği karar bağlayıcıdır.
 • Üyeler kayıtlı olduğu ilçe dışında başka bir ilçe örgütü organlarında görev alamaz ve başka bir ilde kongre delegesi seçilemez.
 • Her üyenin tek bir üyelik kaydı olur. İkameti değişen üye, üyeliğin naklini talep edebilir.
 • Üyelik numarası 1283’ten bir sonra başlar ve giriş aidatının veriliş sırasına göre üyelik numarası verilir. Üye kaydını sildirse bile bu numara korunur, tekrar üye olduğunda kendisine iade edilir.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 7

(1) Bağımsızlık Partisi üyeliği aşağıdaki hallerden birinin belge ile tespiti durumunda sona erer:

 1. Ölüm,
 2. Başka bir partiye üye olmak veya başka bir partide görev almak,
 3. İstifa (Üyenin ilçe başkanlığına vereceği yazılı beyan, noter aracılığı ya da e-devlet sistemi üzerinden),
 4. Parti tüzüğü ve ilgili mevzuat hükümlerine uyan üyelik şartlarına haiz olunmaması veya bu şartların sonradan yitirilmesi,
 5. Halihazırda fiilen irticai, etnik, gayri kanuni faaliyetler ile yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanlar partiye üye olamaz; partiye üye olduktan sonra bu durumları ortaya çıkan veya oluşan üyeler parti üyeliğinden resen ihraç edilir,
 6. Disiplin kurulları kararıyla partiden ilişiği kesilme.
 7.  
 • İlçe başkanı, ölüm ve istifa hariç, kaydı silinenlerin üye kayıt defterinde kayıtlı son adresine yazılı olarak, üyelik kaydının sona erdiğine dair bildirimde bulunur.
 • Kaydı silinen üye, alınan karara karşı on beş gün içerisinde il yönetim kuruluna yazılı şekilde itiraz edebilir. İl yönetim kurulunun vereceği karar kesindir.

ÜYELİK YÖNETMELİĞİ

Madde 8

 • Üyeliğin kaydı, kütüğünün tutulması, kaydın silinmesi ve üyelikle ilgili diğer usul ve yöntemler yönetmelikle düzenlenir.

 

5

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PARTİ TEŞKİLATI

PARTİ TEŞKİLAT YAPISI

Madde 9

 • Parti teşkilatı, temel kuruluşlar, yan kuruluşlar, yardımcı kuruluşlar ve yurt dışı temsilciliklerinden oluşur.

 

TEŞKİLAT BİRİMLERİ

Madde 10

 • GENEL MERKEZ TEŞKİLATI
  1. Kurultay
  2. Genel Başkan ve Yardımcıları
  3. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
  4. Merkez İcra Kurulu
  5. Merkez Disiplin Kurulu
  6. Onur Kurulu
 • İL TEŞKİLATI
  1. İl Kongresi
  2. İl Başkanı
  3. İl Yönetim Kurulu
  4. İl İcra Kurulu
  5. İl Disiplin Kurulu

 

 • İLÇE TEŞKİLATI
  1. İlçe Kongresi
  2. İlçe Başkanı
  3. İlçe Yönetim Kurulu
  4. İlçe İcra Kurulu
  5. Belde Teşkilatı
 • PARTİ GRUPLARI
  1. TBMM Grubu
  2. İl Genel Meclisi Grubu
  3. Belediye Meclisi Grubu
 • YAN KURULUŞLAR
 1. a) Kadın Kolları
  1. Gençlik Kolları
  2. Diğer Yan Kuruluşlar
 • YARDIMCI KURULUŞLAR
 • YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

 

GÖREV VE SEÇİM SÜRELERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

Madde 11

 • Parti teşkilatının her kademesi için seçimler iki yılda bir yapılır.
 • Parti organları için seçilmiş kişi bu görevde en fazla iki dönem (hükümet kurma görevi alan Genel Başkan için iki hükümet dönemidir) kalabilir. Aynı göreve tekrar aday olabilmek için bu görevde kaldığı sürenin iki katı süre kadar beklemek zorundadır. Bekleme süresi boyunca Kurucular Kurulu üyeleri, Merkez Onur Kurulu üyesi olarak görev alabilirler.
 • Kuruculuk süresi dönem olarak sayılmaz.
 • Parti teşkilatının her kademesi için yapılan seçimlerde liyakat, yeterlilik ve fırsat eşitliği gözetilir. Cinsiyet ve yaş ayırımı yapılmaz.
 • Görev ve seçim sürelerine ilişkin genel esaslar maddelerinin değiştirilmesi teklif edilemez.

MUHTARLIK BÖLGESİ BAŞKANLIKLARI

Madde 12

(1) Bulundukları çevrede, belde ve ilçe teşkilatına bağlı olarak, parti faaliyetleri ile ilgili çalışmaları gerçekleştirir ve partinin vermiş olduğu görevleri yerine getirir. Göreve gelmesi, görevinin sona ermesi ve çalışmasına ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

BELDE TEŞKİLATI

Madde 13

 • Belde teşkilatı il ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur. İlçe başkanlığına bağlı olarak çalışır. Belde başkanı ilçe yönetim kurulunun teklifi ve il yönetim kurulunun kararı ile iki yıl süre için atanır. Belde teşkilatı, belde başkanı ve en az üç, en çok on üyeden oluşan yönetim kuruludur.
 • Belde yönetim kurulunun seçimi, görev ve sorumlulukları ile yetkileri yönetmelikle düzenlenir.

 

İLÇE BAŞKANI

Madde 14

 • İlçe başkanı, ilçe kongresince gizli oyla seçilir. İlçe çevresinde partinin temsilciliğini yapar ve ilçe örgütünü yönetir. İlçe yönetim kuruluna, ilçe ve belde belediye meclis gruplarına başkanlık yapar.
 • İlçe başkanının görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelik ile düzenlenir.

İLÇE YÖNETİM KURULU

Madde 15

 • İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanı ile:
  1. Nüfusu 15.000’den az olan ilçelerde yedi (6) üyeden,
  2. Nüfusu 15.000-50.000 arasında olan ilçelerde dokuz (8) üyeden,
  3. Nüfusu 50.000-100.000 arasında olan ilçelerde on bir (10) üyeden,
  4. Nüfusu 100.000-500.000 arasında olan ilçelerde on iki (11) üyeden,
  5. Nüfusu 500.000’den fazla olan ilçelerde on üç (14) üyeden oluşur.
 • Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye, ilçe kongresinde aldıkları oy sırasına göre seçilir.
 • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, ilçe yönetim kurulunun talebiyle yukarda belirtilen yönetim kurulu üye sayısını artırır ya da azaltır.
 • İlçe yönetim kurulu, partinin başarısı için bulunduğu ilçe çevresinde gerekli tüm çalışmaları yürütür.

İLÇE İCRA KURULU

Madde 16

(1) En az beş üyeden oluşur. İlçe’deki iktidar partisi, ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partilerin gölge ilçe başkanlığı görevlerini yürütür. İlçe icra kurulunun görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.

 

İL BAŞKANI

Madde 17

 • İl başkanı, il kongresinde gizli oyla seçilir. Partinin il teşkilatını temsil eder ve il örgütünü yönetir. İl yönetim kuruluna, il ya da büyükşehir belediye meclisi grubuna başkanlık eder.
 • İl başkanının görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.

İL YÖNETİM KURULU

Madde 18

 • İl yönetim kurulu, il başkanı ile:
  1. Nüfusu 500.000’dan az olan illerde on altı (15) üyeden,
  2. Nüfusu 500.000-1.000.000 arasında olan illerde yirmi iki (21) üyeden,
  3. Nüfusu 1.000.000-2.000.000 arasında olan illerde otuz (29) üyeden,
  4. Nüfusu 2.000.000-10.000.000 arasında olan illerde kırk (39) üyeden,
  5. Nüfusu 10.000.000’dan fazla olan illerde elli (49) üyeden oluşur.
 • Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye, il kongresinde aldıkları oy sırasına göre seçilir.
 • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, il yönetimi kurulunun talebiyle yukarda belirtilen il yönetim kurulu üye sayısını artırır ya da azaltır.
 • İl yönetim kurulu, partinin başarısı için bulunduğu il çevresinde gerekli tüm çalışmaları yürütür.

İL İCRA KURULU

Madde 19

(1) En az yedi üyeden oluşur. İl’deki iktidar partisi, ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partilerin gölge il başkanlığı görevini yürütür. İl icra kurulunun görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.

İL-İLÇE TEŞKİLATLARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

Madde 20

 • Bir üye birden fazla parti organında üye olamaz. İkinci derece akraba ve hısımlar dahil, eşler ve çocuklar aynı kurulda bulunamazlar.
 • Örgüt başkanı, yönetim kurulu üyeleri arasından il-ilçe teşkilatı içerisinde görevlendirme yapar ve bunların görev alanlarını belirler.
 • Bu görevliler, örgüt başkanı tarafından ya da kurul üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ve üye tam sayısının 2/3’nün güvensizlik oyuyla görevden alınabilir. Boş kalan görev yerlerine atamayı başkan, yönetim kurulu üyeleri arasından yapar.
 • İl ve ilçe yönetim kurulu toplantıları ayda bir kez, daha önceden belirlenmiş tarih ve saatte gerçekleştirilir. Gerekli olduğu durumlarda başkanın çağrısı ya da kurul üyelerinin 1/3’nün talebi üzerine olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü toplantılarda sadece gündemde olan konular ele alınır.
 • Kurullar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.
 • Haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç veya iki yılda toplam altı toplantıya katılmayan üye, yönetim kurulundan istifa etmiş sayılır. İstifa etmiş sayılan üyenin bir üst kademeye itiraz hakkı vardır. Üst kademe kararı kesindir. Bu üyenin yerine sırasıyla yedek yönetim kurulu üyelerinden çağrılır.
 • İl ve ilçe yönetim kurullarının çalışma usulleri, görev ve sorumlulukları ve diğer konular yönetmelikle düzenlenir.

GENEL BAŞKAN

Madde 21

 • Genel başkan, büyük kurultayca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınmamış ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçilir.
 • Partiyi temsil eder ve parti teşkilatını yönetir.
 • Genel Başkan, partinin disiplin kurulları haricinde bütün parti teşkilatının başkanıdır.
 • Kamuoyuna partiyi bağlayıcı demeçler vermeye ve bildiriler yayımlamaya yetkilidir. Genel Başkan, bu yetkisini görevlendireceği kimselere de kullandırabilir.
 • Her kademedeki organları ve görevlileri, birlikte ya da ayrı ayrı toplantıya çağırabilir.
 • Yetkili organlarca verilen kararların uygulanmasını denetler.
 • Bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağı kişileri danışman olarak atar.
 • Bağımsızlık Partisi tüzüğüne uygun tüm kurul ve kuruluşlarla ilgili yönetmelikleri hazırlatır ve ilan eder.
 • Parti teşkilatına ve ilgililere gerekli gördüğü bildirimleri yapar
 • Genel merkez organları ile partinin TBMM grubunun uyumlu çalışmasını sağlar.

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU

Madde 22

 • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, kurultaydan sonra partinin en üst yönetim organıdır.
 • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, kurultayca seçilmiş onbeş (15) asıl, beş (5) yedek üyeden oluşur. Üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyeler sıra ile göreve getirilir.
 • Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun da başkanıdır. Genel başkanın yokluğunda, tüzükteki hiyerarşi sırasına göre genel başkan yardımcısı kurula başkanlık eder.
 • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, yeri, zamanı ve tarihi önceden belirlenen toplantısını en az ayda bir kez yapar. Toplantı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
 • Genel Başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin beşte birinin yazılı talebiyle olağanüstü toplanır.
 • Herhangi bir mazeret belirtmeksizin, aralıksız üç toplantıya veya yılda altı toplantıya katılmayan üye, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır.
 • Kurul üyelerinde herhangi bir nedenle boşalma halinde, Genel Başkan tarafından, sırasıyla yedek üyeler göreve davet edilir.
 • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarına, partinin TBMM Grup Başkanvekilleri, yan ve yardımcı kuruluş başkanları da katılabilir, söz alabilir ve önerilerde bulunabilir; ancak oy kullanamazlar.
 • Genel Başkan, kurul üyelerine geçici ya da sürekli görevler verebilir.

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23

 • Kurultay kararlarını uygular.
 • Parti tüzüğü ve programındaki amaç ve ilkeler ile parti politikalarının topluma tanıtılması, yayınlanması ve benimsenmesine yönelik çalışmaları yürütür.
 • Parti teşkilatının bütün kademelerinin uyum içinde çalışması için gerekli koordinasyonu sağlar ve mevzuat çerçevesinde gerekli gördüğü düzenlemeleri yapar.
 • Kurultay takvimini ve gündemini belirleyerek uyum içerisinde gerçekleşmesini sağlar.
 • Parti teşkilatında bulunan çeşitli kademelerdeki kurulların üye sayısını ihtiyaca göre artırır ya da azaltır.
 • Seçimler için aday adaylığı uygun görülenler arasından aday sıralamasında ön seçim, teşkilat ve merkez yoklaması usullerinden hangisi veya hangilerinin uygulanacağına karar verir.
 • İlgili mevzuatlar çerçevesinde, parti gelirlerini artırmak için gerekli çalışmaları yapar. Partinin ihtiyaçları doğrultusunda menkul ve gayrimenkul mal alımına, satımına ve işletilmesine karar verir.
 • Siyasi Partiler Kanununa göre gelirlerin alt ve üst sınırlarını belirler. Partinin hazırlanan çalışma raporu ile kesin hesabını inceleyerek karara bağlar ve kurultaya sunar.
 • Milletvekilliği genel veya ara seçimleri ile mahalli seçimlere katılıp katılmamaya karar verir.
 • Hükümet kurma, hükümete katılma ve hükümetten çekilme konularına karar verir.
 • Parti tüzüğü ve programında gerekli değişiklikleri tespit eder, değişiklik tekliflerini hazırlar ve kurultayın onayına sunar.
 • Ülkemizde veya dünyadaki gelişmeler hakkında parti politikalarını ve stratejisini belirler ve bunları kamuoyuna açıklar.

MERKEZ İCRA KURULU

Madde 24

 • Merkez İcra Kurulu, partinin en üst icra kuruludur. Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter ile TBMM parti grup başkanı ve grup başkanvekilleri ile beraber en az on beş (15) üyeden oluşur.
 • Kurul hafta bir kez olağan gündemle, Genel Başkan’ın başkanlığında toplanır. Genel Başkan’ın yokluğunda ise hiyerarşi sırasındaki genel başkan yardımcısı kurula başkanlık eder.
 • TBMM parti grup başkanı ve grup başkanvekilleri dışındaki Merkez İcra Kurulu üyeleri, Genel Başkan’ın önerdiği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
 • Merkez İcra Kurulu üyeleri, Genel Başkan tarafından veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının 1/3’nün talebi ve 2/3 çoğunluğunun oyuyla değiştirilebilir.
 • Merkez İcra Kurulu üyeleri, parti üyeleri arasından Genel Başkan’ın onayıyla kendilerine yardımcı atayabilirler.

MERKEZ İCRA KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 25

 • Kurultay ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından alınmış kararları icra eder.
 • Partinin Genel Merkez, TBMM Grubu, Bağımsız Siyasi Parti hükümet üyeleri ve tüm parti teşkilatı arasındaki gerekli uyum, iş birliği ve koordinasyonu sağlar.
 • Hükümet, diğer partiler, resmi veya sivil toplum örgütleri ve uluslararası ilişkileri düzenler ve bunlarla ilgili kararları alır.
 • Genel Merkez organları hariç, tüm teşkilat kuruluş işlemlerini yürütür; il, ilçe ve belde teşkilatlarının olağan ve olağanüstü kurultaylarını zamanında yaptırır.
 • Partinin faaliyet raporu ile yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançolarını, büyük kurultaya sunulması için Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
 • Yönetmelik taslaklarını hazırlayarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na sunar.
 • Zorunlu hallerde her türlü karar ve tedbirleri alır ve uygular; bunlarla ilgili bilgileri toplanacak ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na sunar.
 • Merkez İcra Kurulu’nun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI VE GENEL SEKRETER

Madde 26

(1) Genel başkan yardımcılarının sayısı ile bunların ve Genel Sekreterin görev alanları ve görev tanımları, Genel Başkan’ın önerisi ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Seçilen Genel Başkan Yardımcıları arasındaki görev dağılımı, aralarındaki işbirliği ve koordinasyonu Genel Başkan tarafından yayınlanacak genelge ile düzenlenir.

YAN KURULUŞLAR GENÇLİK VE KADIN KOLLARI

Madde 27

 • Gençlik ve kadın kolları, Genel Merkez, il, ilçe ve beldelerde kurulur. Gençlik kollarına üye olmanın üst sınırı yirmi beş (25) yaştır.
 • Her il ve ilçede, yıllık bütçenin en az %10’nu Gençlik ve Kadın Kolları için ayrılır. Genel Merkez de Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlıklarına, partinin yıllık bütçesinden yeter miktarda pay ayrılır.
 • Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları görevli oldukları yerlerdeki teşkilat yönetimi ve başkanlık kurullarının doğal üyeleri sayılır; kurullara katılır ve görüş bildirirler. Kararlar yönetim kurulu üyeleri tarafından alınır.
 • Gençlik ve Kadın Kollarının örgütlenmesi, seçimleri ve çalışma yöntemleri yönetmelikle düzenlenir.

15

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

Madde 28

 • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla, uluslararası kurum ve ilişkilerimizin yoğun olduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, ABD, Rusya, İsviçre, Norveç, Çin, Japonya, Kanada, Avustralya, KKTC, Avrasya, Afrika, Güney Amerika, Kafkasya ve Orta Doğu ülkelerinde yurtdışı temsilcilikleri kurulabilir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yurtdışı temsilciliği kurulacak yeni ülkeler belirleyebilir.
 • Yurtdışı temsilciliklerinin kuruluş, amaç, görev ve çalışma yöntemleri yönetmelikle düzenlenir.

YARDIMCI KURULLAR MERKEZ DANIŞMA KURULU

Madde 29

 • Merkez Danışma Kurulu üye ve katılımcı sayısı Genel Başkan tarafından belirlenir. Genel Başkan’ın başkanlığında üç ayda bir toplanır.
 • Partinin genel politika ve faaliyetlerini, temel ilke ve hedefler doğrultusunda izler ve değerlendirir, alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlanan raporu Genel Başkan’a sunar.
 • Genel Başkan’ın teklif ettiği konuları inceleyerek karara bağlar.
 • Bu kurulun oluşumu, çalışma esasları ve görevleri yönetmelik ile düzenlenir.

ONUR KURULU

Madde 30

 • Görevini devreden kurucular kurulu üy